Cynllun Gwefan: Cybertyleri

 © Hafren Gwy - BRO 2019

BRO.jpg
SW Welsh_-_English_Logo.png

CROESO

Rhedir y rhaglen Dyfodol Gwledig gan Asiantaeth Ynni Severn Wye a'r Bartneriaeth BRO ac fe'i hariennir trwy grant gan y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru.

Gan ddechrau yn 2017, bydd y rhaglen yn cefnogi hyd at 30 o gymunedau dethol yn siroedd cymwys Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Sir Fynwy i gefnogi datblygiad economaidd lleol a helpu i fynd i'r afael â materion gwledig yn eu hardaloedd.

Bydd Dyfodol Gwledig yn cefnogi cymunedau i fynd i'r afael â materion sy'n amrywio o gyflogaeth ac incwm, trafnidiaeth a mynediad i wasanaethau, gwaharddiad band eang gwael ac allgáu digidol, tai a thlodi tanwydd, a'r galw am wasanaethau lles a chyngor.

Yn bwysig, y nod yw cefnogi a galluogi pobl o fewn y cymunedau eu hunain i ganfod atebion trwy ddatblygu potensial eu hasedau lleol i fynd i'r afael â'r heriau.