Cynllun Gwefan: Cybertyleri

 © Hafren Gwy - BRO 2019

BRO.jpg
SW Welsh_-_English_Logo.png

AM Y RHAGLEN

Mae'r rhaglen Dyfodol Gwledig wedi cael ei hariannu gan y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru ('Y Gronfa'). Mae'r Gronfa wedi rhagnodi y bydd y rhaglen Dyfodol Gwledig yn:

1. Gweithredu mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru
2. Gweithredu mewn ardaloedd lle mae'r boblogaeth yn llai na 10,000
3. Gweithredu mewn ardaloedd nad ydynt wedi derbyn arian y Loteri yn flaenorol.

Bydd hi'n cefnogi o leiaf 20 o gymunedau dethol yn Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Sir Fynwy i gefnogi datblygiad economaidd lleol a mynd i'r afael â materion gwledig yn eu hardaloedd. Dechreuodd ym mis Gorffennaf 2017 a bydd yn rhedeg am gyfanswm o 7 mlynedd.

Fe ddechreuodd Dyfodol Gwledig gyda cyfnod ymchwil cychwynnol gyda'i gydlynwyr lleol yn gweithio gyda sefydliadau, grwpiau ac asiantaethau lleol i nodi cymunedau i'w cynnwys yn y rhaglen.

O'r gwaith hwn, dewiswyd 10 cymuned ar gyfer y cyfnod cychwynnol gyda 10 arall yn cael eu clustnodi ar gyfer yr ail gam. Mae'n bosibl, yn dibynnu ar adnoddau, y bydd 10 cymuned arall yn cael eu cynnwys yn ddiweddarach.

Yn y Rhaglen Dyfodol Gwledig, bydd Partneriaeth Severn Wye-BRO yn gweithio yn y naw sir wledig gymwys ledled Cymru i ddarparu cefnogaeth gadarn, arloesol iddynt hwy ac asiantaethau lleol, yn seiliedig ar asedau a chudd-wybodaeth leol, sy'n cael ei hysbysu, ac yn hysbysu, gan ymarfer gorau a pholisi. Gan weithio yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae ein hymagwedd yn seiliedig ar yr egwyddor bod pobl leol yn deall y materion gorau sy'n effeithio ar eu cymunedau a'r cyfleoedd i fynd i'r afael â hwy. Fel canlyniad, nod Dyfodol Gwledig yw rhoi pobl yn y blaen. Er mwyn gwella'r dull hwnnw, byddwn yn cefnogi'r camau hynny trwy eu cysylltu yn effeithiol â'r arfer gorau a thystiolaeth sy'n gysylltiedig ag achosion gwreiddiau materion sy'n effeithio ar ardaloedd gwledig. Fel y cyfryw, byddwn yn:

  • Rhoi grym i gymunedau gwledig dethol trwy gefnogaeth wedi'i dargedu wedi'i deilwra gan ddefnyddio cymysgedd o ddulliau datblygu cymunedol sefydledig ar sail asedau ynghyd ag ymagweddau newydd, creadigol i fapio, adnabod a gwireddu potensial eu hasedau lleol. Bydd hyn hefyd yn cynnwys cefnogaeth trwy ddyfarnu micro-grantiau i ddatblygu gallu a syniadau a chynigion ar gyfer prosiectau a mentrau

  • Cefnogi eu mentrau a phrosiectau sy'n seiliedig ar asedau cymunedol, gan geisio sicrhau eu heffeithiolrwydd a'u heffaith trwy gefnogi a dadansoddi arbenigwr tlodi gwledig adnabyddus i ddarparu dealltwriaeth well o'r materion a'r ffactorau sy'n cyfrannu.

  • Darparu cefnogaeth arbenigol i asiantaethau a sefydliadau lleol sy'n gweithio gyda'r cymunedau hynny i alluogi gweithio cydweithredol mwy effeithiol, seiliedig ar wybodaeth.

  • Sicrhau gwerthusiad gwrthrychol cadarn i fonitro effeithiolrwydd y dulliau o fewn y rhaglen Cymorth Datblygu Cymunedol ac, yr un mor bwysig, i helpu cymunedau i arfarnu cynnydd eu mentrau a'u prosiectau, eu hunain.

  • Creu ystod o lwybrau priodol ar gyfer lledaenu'r canfyddiadau i lywio polisi, ymarfer ac ymyrraeth yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys datblygu pecyn cymorth yn seiliedig ar y rhaglen.

Rydym yn ymwybodol iawn bod yna fudiadau ac asiantaethau sydd eisoes yn gweithio'n galed ac ymroddedig sy'n gweithio yn yr ardaloedd daearyddol yn y rhaglen hon. Ein nod yw peidio â'u disodli nhw neu eu gwaith mewn unrhyw ffordd, ond yn hytrach i gefnogi ac ychwanegu at y gwaith a'r rhaglenni sy'n bodoli eisoes ac yn ôl yr angen. At hynny, rydym yn cydnabod pwysigrwydd creu partneriaethau darparu traws-sectorol a chynnwys darparwyr gwasanaethau, busnesau sector preifat a sefydliadau'r trydydd sector wrth ddatblygu cynlluniau datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau i gefnogi darparu.

Os hoffech wybod mwy am Ddyfodol Gwledig, mae croeso i chi gysylltu â ni.